Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie konkursowe

Fundacja „Teatr Niewielki” ogłasza konkurs otwarty dla artystów, którzy wykonają animacje/wizualne ilustracje filmowo-graficzne do projektu teatralnego, którego premiera planowana jest na październik 2020. Projekt jest dofinansowany ze środków m.st. Warszawy.

 
Kogo szukamy:
Interesują nas młodzi, zdolni ludzie z pasją, zwłaszcza studenci i świeżo upieczeni absolwenci wydziałów animacji na uczelniach plastycznych i filmowych, a także inni artyści, szczególnie graficy, interesujący się formami ekspresji w technikach video. Celem projektu jest m.in.wspieranie młodych talentów i ułatwienie im startu w profesjonalnym przedsięwzięciu artystycznym.
 
Projekt teatralny:
"TU I TAM" to nowatorski spektakl muzyczno-plastyczny dla dzieci w wieku 1 - 6 lat; z autorską muzyką i wokalem wykonywanymi na żywo, wielopłaszczyznowymi wizualizacjami świetlnymi i animacjami. Swoista muzyczna podróż dookoła świata, ukazująca poprzez dźwięki i obrazy jego różnorodność i piękno, oraz bogactwo kultur. 
Filmiki/animacje mają przedstawiać - w sposób ciekawy dla tak małego widza, a jednocześnie interesujący artystycznie -  charakterystyczne obrazy-skojarzenia z danym regionem świata i współgrać z danym utworem muzycznym, czyli będą to swoiste wideoklipy. Mogą się w nich znaleźć np. specyficzne elementy fauny i flory, animowane typowe wzory i desenie zdobnicze, przetworzone przez wyobraźnię plastyczną danego twórcy. Raczej nie historie, a „impresje na temat.” Realizacja ma przemawiać do dzieci - co nie oznacza, że ma być infantylna. 
 
Zadanie konkursowe:
Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie próbki filmowej do jednego z 10 utworów muzycznych
Długość i technika wykonania próbki dowolne; mogą to być różne techniki animacji, ale dopuszczamy nawet slide-shows, techniki mieszane czy czysto filmowe.
Te próbki mają nas przekonać, że to właśnie te osoby nie inne, powinny z nami profesjonalnie współpracować przy nowym projekcie. Liczy się ciekawy w formie i treści, dostosowany do małego widza pomysł.
 
Organizacja konkursu:
Osobom, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie (na adres: ), zostanie wysłana lista regionów świata przedstawionych w spektaklu. Po wybraniu kraju, uczestnik otrzyma dostęp do odpowiedniego utworu muzycznego.
Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia puli dostępnych regionów w przypadku otrzymania dużej liczby zgłoszeń na któreś z nich. 
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, nazwy uczelni (w przypadku studentów), telefonu kontaktowego. W odpowiedzi wyślemy pulę krajów/regionów, a następnie udostępnimy utwór muzyczny.
 
Termin nadsyłania prac konkursowych:
28 sierpnia do północy
na adres: 
 
Ogłoszenie wyników:
31 sierpnia 2020
Na stronie www.teatrniewielki.pl , a także w mailowo.
 
Nagrody:
W konkursie wyłonimy 3-5 zwycięzców, którym powierzymy wykonanie wideoklipów do spektaklu TU I TAM w ramach produkcji przewidzianej na jesień 2020. 
Długość docelowych wideoklipów to ok. 3 min (w zależności od długości utworu muzycznego).
Termin wykonania - do 30 września 2020.
Teatr zastrzega sobie, że docelowe realizacje mają być stworzone w tej samej technice, stylistyce, stopniu trudności i z tą samą starannością jak przysłane na konkurs próbki.
Format realizacji może (ale nie musi) różnić się od przesłanego w próbce (np. niektóre filmy będą wyświetlane na kole czy na pionowych wąskich ekranach).
Z każdym z wyłonionych w ramach konkursu twórców będziemy ustalać indywidualnie liczbę wideoklipów (minimalnie 1 - max 3) i ich formaty.
Za każdy z ok. trzyminutowych wideoklipów przewidujemy wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto. 
 
Kontakt:
Pytania dotyczące merytorycznej strony zadania konkursowego i docelowych realizacji artystycznych:  lub tel. 606 467 434.
Pytania dot. organizacji konkursu:  lub tel. 792 88 66 72.
 

REGULAMIN KONKURSU

Fundacji „Teatr Niewielki“ na wideorealizacje do spektaklu „TU i TAM – muzyczna podróż dookoła świata“.

§1
Informacje i postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Teatr Niewielki“ z siedzibą w Warszawie 04-891, ul Rejowiecka 1A, NIP: 9522156792, zwana dalej „Organizatorem”.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z. 2016 r. poz. 471 z późn. Zm.) 

§2
Warunki konkursu


1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie i która wykona Pracę Konkursową zgodną z niniejszym Regulaminem. 
2. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba pełnoletnia.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób zatrudnianych przez Organizatora.
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 05 sierpnia 2020 r. i trwa do dnia 28 sierpnia 2020 r do godz. 24:00. 
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:


a) Zapoznanie się z treścią i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, 

b) Przesłanie na adres mailowy Organizatora  zgłoszenia na konkurs , a potem wybranie jednego z zaproponowanych krajów/regionów,
c) Wykonanie Pracy Konkursowej i przesłanie jej na adres mailowy Organizatora  ,

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji po ogłoszeniu wyników, wybranych Prac Konkursowych, we fragmentach lub w całości, w mediach społecznościach (strona, Facebook, Instagram Teatru Niewielkiego).


§3
Przygotowanie pracy konkursowej


1. Praca Konkursowa polega na  stworzeniu próbki filmowej do jednego z 10 utworów muzycznych (10 regionów) wybranego przez Uczestnika. 

2. Uczestnik otrzyma od organizatora pulę regionów i po wybraniu przez siebie jednego z nich uzyska dostęp do utworu muzycznego będącego jego muzyczną ilustracją.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia puli dostępnych regionów w przypadku otrzymania dużej liczby zgłoszeń na konkretny region. 

4. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące wymagania:


a) Długość i technika wykonania próbki są dowolne, 

b) Powinna zostać wykonana z najwyższą starannością i charakteryzować się wysoką jakością,

c) Powinna współgrać z konkretnym utworem muzycznym,
d) Nie może zawierać znaków towarowych, logo, nazw bądź firm,
e) Nie może zawierać treści w jakikolwiek sposób naruszających prawo, dobra osobiste lub dobre obyczaje, 
f) Powinna stanowić przedmiot majątkowych praw autorskich przysługujących wyłącznie Uczestnikowi i nie naruszać żadnych praw osób trzecich,
g) Powinna być wykonana wyłącznie na potrzeby Konkursu i nie może być wcześniej publikowana 


§4
Zasady wybierania zwycięzców konkursu


1. Organizator  wybierze w Konkursie 3-5 zwycięzców/zwyciężczynie, którym zaproponuje współpracę w ramach projektu „TU i TAM – muzyczna podróż dookoła świata“. 

2. Organizator opublikuje wyniki Konkursu na stronie www.teatrniewielki.pl oraz poinformuje mailowo do dnia 31 sierpnia 2020 wszystkich Uczestników konkursu o decyzji w sprawie zakwalifikowania Uczestnika bądź nie na listę osób wybranych. 


3. Zwycięzcy Konkursu zostaną zaproszeni do podpisania umowy na wykonanie 1-3 wideorealizacji w ramach projektu „TU i TAM“.  


§5
Ochrona danych osobowych


1. Akceptacja Regulaminu jest  równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, telefon, uczelnia (w przypadku studentów) oraz adres mailowy Uczestnika w celu komunikacji w ramach Konkursu.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz 922, z późn. Zm.) Organizator informuje, że Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Uczestnika Konkursu. 3. Organizator gwarantuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych.

§6
Poufność danych

1. Na potrzeby Konkursu przez ”Informacje poufne” rozumie się̨ utwory muzyczne udostępnione w ramach Konkursu. 

2. Uczestnik może wykorzystać udostępnione materiały muzyczne jedynie do przygotowania Pacy Konkursowej i nie może ich udostępniać osobom trzecim,  jak również ich powielać i publikować w żadnych mediach.  


§7
Postanowienia końcowe


1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.4. Wszelkie uwagi dotyczące organizowanego Konkursu należy kierować do Organizatora, który został określony w niniejszym Regulaminie. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

  • Przyjaciele teatru:

                                    02 Ewejsciowko LOGO                  

 teatr niewielki

Soho Factory, ul. Mińska 25, bud. 74, 03-808 Warszawa
tel.: 792 886 672, 606 467 434